products

Wielojęzyczny komputer PC 32 GB Microsoft Windows 10 Klucz licencyjny

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Stany Zjednoczone
Nazwa handlowa: Microsoft
Orzecznictwo: Microsoft
Numer modelu: Microsoft Windows 10 Pro
Minimalne zamówienie: Do negocjacji
Cena: Negotiable
Czas dostawy: 1-2 dni robocze
Zasady płatności: Western Union, MoneyGram, Paypal
Szczegóły informacji
Nazwa produktu: 03307 Strona główna systemu Microsoft Windows 10 Język: Wielojęzyczny
Rodzaj: System operacyjny Status produktów: Zbiory
OS: Windows10 Home, Win10 Pro Stosuje się do: Komputer stacjonarny, tablet PC, laptop
Miejsce na dysku twardym: Ponad 32 GB Baran: 1 GB dla wersji 32-bitowej, 2 GB dla wersji 64-bitowej
High Light:

microsoft office 2010 key code

,

office 2010 professional key


opis produktu

Microsoft Windows Klucz produktu Windows 10 Pro Retail Box 2 GB RAM 64 Bit 1 GHz Kod Numer 03307

Aplikacja produktu Windwos 10 Pro

New releases of Windows 10, called feature updates,[22] are released twice a year as a free update for existing Windows 10 users. Nowe wersje systemu Windows 10, zwane aktualizacjami funkcji [22], są wydawane dwa razy w roku jako bezpłatna aktualizacja dla obecnych użytkowników systemu Windows 10. Each feature update contains new features and other changes to the operating system.[47] Każda aktualizacja funkcji zawiera nowe funkcje i inne zmiany w systemie operacyjnym. [47] The pace at which a system receives feature updates is dependent on the release branch from which the system downloads its updates. Tempo, w jakim system odbiera aktualizacje funkcji, zależy od gałęzi wydania, z której system pobiera aktualizacje. Windows 10 Pro, Enterprise and Education can optionally use a branch that receives updates at a slower pace. Windows 10 Pro, Enterprise i Education mogą opcjonalnie używać oddziału, który odbiera aktualizacje w wolniejszym tempie. These modes can be managed through system settings, Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update for Business, Group Policy or through mobile device management systems such as Microsoft Intune. Trybami tymi można zarządzać za pomocą ustawień systemowych, Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update for Business, zasad grupy lub za pomocą systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi, takich jak Microsoft Intune.

 

- Windwos 10 Pro Retail Box Pełny pakiet X 1

 

 

Windows 10 S is a feature-limited edition of Windows 10 designed primarily for low-end devices in the education market. Windows 10 S to wersja systemu Windows 10 z ograniczoną funkcją, zaprojektowana głównie z myślą o urządzeniach z niższej półki na rynku edukacyjnym. It has a faster initial setup and login process, and allows devices to be provisioned using a USB drive with the "Set Up School PCs" app. Ma szybszy proces wstępnej konfiguracji i logowania oraz umożliwia obsługę urządzeń za pomocą napędu USB z aplikacją „Konfiguruj komputery szkolne”. Windows 10 S only allows the installation of software (both Universal Windows Platform and Windows API apps) from Microsoft Store, although command line programs or shells (even from Microsoft Store) are not allowed. Windows 10 S pozwala tylko na instalację oprogramowania (zarówno Universal Windows Platform, jak i aplikacji Windows API) ze sklepu Microsoft Store, chociaż programy wiersza poleceń lub powłoki (nawet z Microsoft Store) są niedozwolone. System settings are locked to allow only Microsoft Edge as the default web browser with Bing as its search engine. Ustawienia systemowe są zablokowane, aby zezwolić tylko Microsoft Edge jako domyślnej przeglądarce internetowej z Bing jako wyszukiwarką. The operating system may be upgraded to Windows 10 Pro for a fee, to enable unrestricted software installation. System operacyjny można uaktualnić do systemu Windows 10 Pro za opłatą, aby umożliwić nieograniczoną instalację oprogramowania. All Windows 10 S devices include a free one-year subscription to Minecraft: Education Edition. Wszystkie urządzenia z systemem Windows 10 S mają bezpłatną roczną subskrypcję gry Minecraft: Education Edition. Critics have compared the edition to Windows RT, and have considered it to be a competitor to Chrome OS. Krytycy porównali wydanie do Windows RT i uznali go za konkurenta do Chrome OS.

 

Mobile Enterprise
Windows 10 Mobile Enterprise zapewnia wszystkie funkcje systemu Windows 10 Mobile, z dodatkowymi funkcjami wspomagającymi organizacje działające w branży IT, w sposób podobny do Windows 10 Enterprise, ale zoptymalizowany dla urządzeń mobilnych

Specyfikacja produktu Windwos 10 Pro

 

a). za). The Windows 10 Home can be used on any computers and laptops as long as these devices are capable to install and run. Z systemu Windows 10 Home można korzystać na dowolnym komputerze i laptopie, o ile urządzenia te są w stanie zainstalować i uruchomić.

 

b). b). The key can be also used on : Klucza można również użyć na:

 

1. DIY / niemarkowy laptop i komputer

 

2. Nowy laptop i komputer bez systemu operacyjnego lub laptop i komputer z nowym dyskiem twardym (bez wbudowanego systemu operacyjnego)

 

3. Usuń poprzednią wersję

 

4. Zarówno system 32-bitowy, jak i 64-bitowy

 

d). re). The key is valid for multi languages : English , German , French , Spanish , Italian , etc. Klucz dotyczy wielu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego itp.

 

Funkcje produktu Windwos 10 Pro

As with previous versions of Windows since Windows XP, all Windows 10 editions for PC hardware have "N" and "KN" variations in Europe and South Korea that exclude certain bundled multimedia functionality, including media players and related components, in order to comply with antitrust rulings. Podobnie jak w poprzednich wersjach systemu Windows od systemu Windows XP, wszystkie wersje systemu Windows 10 na komputery PC mają odmiany „N” i „KN” w Europie i Korei Południowej, które wykluczają określone funkcje multimedialne w pakiecie, w tym odtwarzacze multimedialne i powiązane komponenty, w celu zapewnienia zgodności z orzeczenia antymonopolowe. The "Media Feature Pack" can be installed to restore these features.[31] „Media Feature Pack” można zainstalować w celu przywrócenia tych funkcji. [31]

As with Windows 8.1, a reduced-price "Windows 10 with Bing" SKU is available to OEMs; Podobnie jak w przypadku systemu Windows 8.1, jednostka SKU o obniżonej cenie „Windows 10 z Bing” jest dostępna dla producentów OEM; it is subsidized by having Microsoft's Bing search engine set as default, which cannot be changed to a different search engine by OEMs. jest subsydiowany poprzez ustawienie domyślnej wyszukiwarki Bing Microsoftu, której producenci OEM nie mogą zmienić na inną wyszukiwarkę. It is intended primarily for low-cost devices, and is otherwise identical to Windows 10 Home.[32] Jest przeznaczony przede wszystkim do tanich urządzeń, a poza tym jest identyczny z Windows 10 Home. [32]

In May 2017, it was reported that Microsoft had, as part of its partnership with China Electronics Technology Group, created a specially-modified version of Windows 10 Enterprise designed for use within branches of the Chinese government. W maju 2017 r. Poinformowano, że Microsoft w ramach współpracy z China Electronics Technology Group stworzył specjalnie zmodyfikowaną wersję systemu Windows 10 Enterprise zaprojektowaną do użytku w oddziałach chińskiego rządu. This version is pre-configured to "remove features that are not needed by Chinese government employees", and allow the use of its internal encryption algorithms. Ta wersja jest wstępnie skonfigurowana do „usuwania funkcji, które nie są potrzebne pracownikom chińskiego rządu” i umożliwia stosowanie wewnętrznych algorytmów szyfrowania.

 

Zaleta produktu Windwos 10 Pro

Darmowa aktualizacja

At the time of launch, Microsoft deemed Windows 7 (with Service Pack 1) and Windows 8.1 users eligible to upgrade to Windows 10 free of charge, so long as the upgrade takes place within one year of Windows 10's initial release date. W momencie uruchomienia Microsoft uznał, że Windows 7 (z dodatkiem Service Pack 1) i użytkownicy systemu Windows 8.1 mogą bezpłatnie uaktualnić system do wersji Windows 10, o ile aktualizacja nastąpi w ciągu jednego roku od pierwszej wersji systemu Windows 10. Windows RT and the respective Enterprise editions of Windows 7, 8, and 8.1 were excluded from this offer. Windows RT i odpowiednie wersje Enterprise Windows 7, 8 i 8.1 zostały wykluczone z tej oferty.

Bezpłatna matryca aktualizacji do systemu Windows 10
(przez pierwszy rok dostępności)
Wersja i edycja systemu Windows Edycja systemu Windows 10
Windows 7 Starter Dom
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional Zawodowiec
Windows 7 Ultimate
Windows 8.1 z Bing Dom
Windows 8.1
Windows 8.1 Pro Zawodowiec
Windows Phone 8.1 mobilny
 

 

 

Produkt Windwos 10 Pro Retail Box Pełny produkt Pakcage zawiera następujące treści:

 

- Windwos 10 Pro produkt Retail Box Full Pakcage X 1

 

a). za). The key is brand new and has NEVER been activated on any other facilities Klucz jest fabrycznie nowy i NIGDY nie został aktywowany w żadnym innym obiekcie

 

b). b). Genuine and unregistered key , can be used on any facilities as long as they are capable to install and run Oryginalny i niezarejestrowany klucz, można go używać w dowolnych obiektach, o ile można je zainstalować i uruchomić

 

c). do). The key is valid for multi languages : English , German , French , Spanish , Italian , etc. Klucz dotyczy wielu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego itp.

 

 

Wymagania systemowe dotyczące instalacji systemu Windows 10 Home
Edytor 64-bitowy procesor 1,4 GHz
Baran 512 MB
Miejsce na dysku twardym 32 GB
Urządzenia Super VGA (1024 x 768) lub wyższa rozdzielczość (opcjonalnie)

 

 

 

Wielojęzyczny komputer PC 32 GB Microsoft Windows 10 Klucz licencyjny

Szczegóły kontaktu
Sales Manager